Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965 (dále jen „NaturaMed“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). [Podrobnosti zpracování osobních údajů společností NaturaMed jsou upraveny v Kodexu chování NaturaMed dostupném na adrese: https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost NaturaMed jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti NaturaMed

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
E-mail: info@naturamed.cz
Telefon: +420 389 005 115 pro CZ nebo + 421 483 238 000 pro SK
www.naturamed.cz
Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@naturamed.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zákazník si od společnosti NaturaMed odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti NaturaMed objednává doplňky stravy (dále jen „Výrobky“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností NaturaMed (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti NaturaMed nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Výrobky dodány.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky Výrobků;
 • zajištění doručení zásilek obsahujících Výrobky zákazníkům;
 • administrativní podpora spojená s prodejem Výrobků;
 • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Výrobků.

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny NaturaMed:

 • Aimé AS – Posboks 2068, 3216 Sandefjord – IČ 939 257 462
 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Unicall Communication Group s.r.o., IČO: 28091531, se sídlem České Budějovice - Pražská třída 1247/24, 370 04
 • Unicall SK – Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica SK, IČ: SK212079984

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje rovněž ve spolupráci společnostmi mimo skupinu podniků a těmto společnostem proto Osobní údaje předává v rámci svých oprávněných zájmů popsaných v kodexu chování https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani

 • AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou Republiku, IČO: 24232777, se síd-lem Praha - Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 (marketing).
 • Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);
 • ATODA Telemarketing, spol. s r.o, - České Budějovice 6, Čechova 164/1, IČO: 48115916.
 • City express – Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, IČ: 28137108
 • ConnectArt – K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9, IČO 247 28 055
 • Česká pošta – Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
 • Kancelář Cato – Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6, IČ: 25636103
 • Mailkit s.r.o., IČO: 26449901, se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ 180 00
 • Slovenská pošta – Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 • Sophia Solutions, s.r.o., IČO: 26736471, se sídlem Praha - Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ: 160 00 (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy, a dále 2 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze Smlouvy.

Zároveň tímto společnost NaturaMed zákazníka výslovně žádá, aby při uskutečňování objednávky Výrobků nesděloval údaje o svém zdravotním stavu. Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu Nařízení a společnost NaturaMed tyto údaje pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při uskutečňování objednávky Výrobků přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že telefonické hovory jsou společností NaturaMed nahrávány a uchovávány z důvodu ověřování kvality služeb, prokázání uzavření Smlouvy se zákazníkem a/nebo plnění povinností společnosti NaturaMed vyplývajících ze Smlouvy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Dále uděluji souhlas se zpracováním Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů pro účely přímého marketingu:

 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.

Potvrzuji, že udělením tohoto souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že nejsem povinen poskytnout společnosti NaturaMed svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely mohu kdykoliv odvolat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů

Společnost NaturaMed tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má zákazník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má zákazník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. [Podrobnější informace o právech při zpracování osobních údajů a souvisejících postupech jsou k dispozici v Kodexu chování NaturaMed dostupném na adrese: https://www.naturamed.cz/#!/kodex-chovani]

Dále tímto společnost NaturaMed výslovně informuje zákazníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed.

Potvrzuji, že mi byla předána tato informace o zpracování osobních údajů a že jsem jí porozuměl.

Abychom nejen zajišťovali správnou funkci, ale dále vylepšovali naše nabídky a webové stránky, sbíráme data o Vaší návštěvě. Rovněž připravujeme výhodné nabídky přímo pro Vás na základě statistik. Více o našich zásadách práce s osobními údaji se dočtete zde. Používáním stránek souhlasíte se sběrem základní analytiky. Nastavení můžete upravit.

Povolit sběr informací pro: